Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs


 
 
 
 
 
Број: 903-344-3/2018-01
Датум: 19.10.2018. године

На основу члана 33. Закона о јавној својини („Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-други закон, 108/2016 и 113/2017), чланова 24. и 25. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015, 95/2015, 42/2017 и 94/2017) Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 46-7660/2018 од 28.08.2018. године и Одлуке начелника број: 903-344-3/2018-01 од 15.10.2018. године, објављује се

ОГЛАС
о покретних ствари у својини Републике Србије
путем прикупљања писмених понуда

1. ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ
1. Предмет продаје су покретне ствари у својини Републике Србије, које чине следећа возила и то:
1.1. Возило марке ЈУГО 1.1 ТЕМПО рег. ознаке KI-016 HC по почетној цени од 46.647,00 дин, нерегистровано
1.2. Возило марке ЗАСТАВА ЈУГО ТЕМПО 1.1 рег. ознаке KI-016 FM по почетној цени од 46.647,00 дин, нерегистровано
1.3. Возило марке ЗАСТАВА ЈУГО СКАЛА 101/55 рег. ознаке KI-019 ĆU по почетној цени од 44.617,00 дин, нерегистровано

2. УСЛОВИ ПРОДАЈЕ
Право учешћа на огласу имају сва физичка и правна лица. Предметна путничка моторна возила продају се у виђеном стању, без права купца на накнадну рекламацију у вези исправности и техничких карактеристика. Путничка моторна возила могу се резгледати сваког радног дана на паркингу Ватрогасног дома у Кикинди у улици Марка Краљевића број 4, у пеиоду од 8 до 16 сати. Лице за контакт у вези разгледања аутомобила је. Путничка моторна возила која се продају могу се разгледати сваким радним даном у термину од 8,00 – 16,00 часова уз претходну најаву Миодрагу Грујићу на број телефона: 064/6777-657.

3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Предметна возила биће продата најповољнијем понуђачу, по спроведеном поступку прикупљања писмених понуда.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене цене по возилу, с тим да понуђена цена не може бити нижа од наведене почетне цене, као и да понуђач испуњава све услове из овог огласа. Уколико на оглас пристигне једна понуда, Комисија може узети у разматрање приспелу понуду.

4. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
1. Рок за подношење понуда је 31.10.2018. године до 12,00 часова.
2. Уредна и потпуна писана понуда треба да садржи следеће:
а) све податке о подносиоцу понуде:
- за предузетнике - име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње и матични број, име и презиме овлашћеног лица
- за физичка лица – име и презиме физичког лица, адреса, број личне карте, ЈМБГ
- за правна лица - назив и седиште, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор)
б) висину понуђене цене
в) доказ о уплати депозита
Понуђачи који подносе понуде дужни су да на име депозита уплате следећи износ:
За возило под редним бр. 1.1. износ од 4.600,00 динара;
За возило под редним бр. 1.2. износ од 4.600,00 динара;
За возило под редним бр. 1.3. износ од 4.400,00 динара;
Уплате депозита извршити на рачун број 840-1150804-43 корисник Севернобанатски управни округ- уплата депозита за отуђење моторних возила (у позиву на број предузетници и физичка лица наводе ЈМБГ, а правна лица матични број).
Депозит уплаћен урачунава се најповољнијем понуђачу у износ купопродајне цене постигнуе у поступку прикупљања писмених понуда, а осталим учесницима се враћа у року од 5 дана од дана коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача на рачун подносиоца понуде који није успео у поступку. У понуди обавезно навести број рачуна на који ће се извршити повраћај уплаћеног депозита у случају да понуђач није успео у поступку.
Подносилац понуде за правна лица уз понуду доставља и следеће доказе:
-Извод из АПР или надлежног Привредног суда – копија
-Изјаву да предметно возило (навести редни број под којим се возило води у огласу) преузимају у виђеном стању, без права на накндне рекламације у вези исправности и техничких карактеристика.
Подносилац понуде за предузетнике уз понуду доставља и следеће доказе:
-Извод из АПР-а - копија
-Изјаву да предметно возило (навести редни број под којим се возило води у огласу) преузимају у виђеном стању, без права на накндне рекламације у вези исправности и техничких карактеристика.
Подносилац понуде за физичка лица уз понуду доставља следеће доказе:
-Фотокопију личне карте,
-Изјаву да предметно возило (навести редни број под којим се возило води у огласу) преузимају у виђеном стању, без права на накндне рекламације у вези исправности и техничких карактеристика.
Понуде се достављају препорученом пошиљком или се лично предају на писарници Севернобанатског управног округа, Трг српских добровољаца бр. 11, Кикинда, у затвореној коверти на којој је јасно назначено "Понуда за продају возила НЕ ОТВАРАТИ". Понуде треба да стигну у року за подношење понуда, то јест до 31.10.2018. године до 12,00 часова. Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране. Понуда у којој цена није наведена у динарима или је дата описно неће се разматрати.

5. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Отварање свих приспелих понуда вршиће се јавно у Кикинди у просторијама Севернобанатског управног округа, Трг српских добровољаца бр. 11 канцеларија бр. 8 дана 31.10.2018. године у 14,00 часова. Одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће Комисија, у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда. Учеснике огласа Севернобанатски управни округ ће писаним путем обавестити о избору најповољније понуде, у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке. Критеријум за избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене цене. Са понуђачем који понуди највишу цену биће закључен купопродајни уговор Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, не потпише купопродајни, у року од 5 (пет) дана од дана пријема Уговора од стране Севернобанатског управног округа, сматраће се да је одустао од куповине предметног моторног возила и нема право на повраћај депозита. Комисија задржава право да не прихвати ни једну понуду уколико оцени да иста није одговарајућа. За сва обавештења обратите се на телефон: 0230/421-826, лице за контакт Драгана Васиљевић, шеф Одсека.

Севернобанатски управни округ - North Banat district

Севернобанатски округ налази се на крајњем североистоку Србије, на тромеђи Србија- Мађарска-Румунија, а сачињавају га град Кикинда и општине Чока, Нови Кнежевац, Кањижа, Сента и Ада. Кикинда је регионални центар округа и град који је још у првој половини XIX био главно саобраћајно чвориште на путу од Будимпеште до Темишвара.

Површина округа износи 2329 км² и обухвата 50 насељених места и катастарских општина, у којима према последњем попису из 2011. године живи 151.382 становника у домаћинстава различитог националног и етничког састава.

Округ има развијену пољопривреду, машинску, хемијску и прехрамбену индустрију, малу привреду и развијену друштвену надградњу. На овом подручју регистровано је око 5.000 предузећа и радњи.

Севернобанатски округ располаже потенцијалом пољопривредног земљишта за производњу здраве хране (ово подручје је најмање контаминирано тешким металима и пестицидима у Војводини). Укупна пољопривредна површина у округу износи 204.224 ха, од чега 176.177 ха ораница, а остало су воћњаци, виногради, ливаде и баште. Према досадашњем искуству овде се производи најквалитетнија пшеница, семена ратарског и повртарског биља, семена крмног биља, цвећа, ароматичног и лековитог биља.

Ово подручје богато је енергетским сировинама – нафтом, гасом и термоминералним водама а посебно привлаачна за туристе је лековита бања у Кањижи која, поред медицинских, пружа и рекреационе активности.

Културно наслеђе и градитељска баштина Севернобанатског округа евидентирано је и у доброј мери истражено. Карактерише га градитељско наслеђе новијег доба (XIX век) кроз поједине објекте, сачуване амбијенталне целине, уличне фронтове, објекте етнологије и археологије којима обилују градови и села округа.