Одржан редован колегијум

Одржан редован колегијум

 

 

Дана 21.09.2022. године одржан је редован колегијум у организацији Миливоја Лињачки, начелника округа са представницима инспекцијских служби са територије округа. Састанку је присуствовао Балаж Балтаи руководилац оделења за инспекцијске послове у општини Кањижа у својству представника Мреже инспектора.Циљ је био да се што већи број инспектора са територије Округа укључи у рад Мреже инспектора и да кроз заједничку сарадњу побољшају свој положај. На састанку се разговарало о активностима инспекцијских служби у претходном периоду као и о проблемима са којима се сусрећу у свом раду. Констатовано је да су све инспекције радиле у складу са плановима и програмима надлежних министарстава,тако да се у претходном периоду вршила контрола безбедности и здравља на раду у грађевинској и металопрерађивачкој индустрији, контрола продајних подстицаја у продајном објекту, контролисала се сива економија у продајним објектима као и сива економија на пијачним тезгама и обављао надзор над техничком усаглашћеношћу робе са српским стандардима. У окрвиру ванредних контрола, контролишу примену Уредбе о максималној цени хлеба и основних животних намирница, затим Уредбу о ограничењу висине разлике у цени при откупу цене сунцокрета. Туристичка инспекција по плану за октобар обавља редовне контроле у туристичким агенцијама које су посредници у туристичким путовањима, затим поступа по пријавама и представкама, а обавља и саветодавне посете у угоститељским објектима.

Пољопривредна инспекција обавља контроле и то контроле подстицаја премије за млеко, подстицаја по кошници пчела и подстицаја за конзумну рибу као и контролу субјеката који се баве производњом основних животних намирница и то је приоритет, а поступа и по пријавама и представкама грађана.Тежиште рада инспекције за заштиту животне средине је испуњеност услова субјеката за доделу подстицајних средстава из ИПАРД фондова. Такође, наведено је да је при тумачењу Закона о заштити од буке у животној средини често долазило до недоумица чија је надлежност за контролу буке из угоститељских објеката. Комунална милиција може да поступа уколико су испуњени законом прописани услови, а инспекција за заштиту животне средине је надлежна за спровођење одредби Закона о заштити од буке у животној средини, па самим тим и за буку из угоститељских објеката, уколико по истом питању не поступа комунална милиција.